Misli iz koledarja Vzgoja 2017/18

Če želiš biti ljubljen, ljubi.

(Seneka)

Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS)

Rožna ulica 2

1000 Ljubljana

tel.: 01/43-83-983

e-pošta: dkps(at)rkc.si

  DruštvoSeminarjiRevija VzgojaProstovoljno deloProdajaKlub VzgojaNapovednikAktualno 
  DKPS > Društvo > O DKPS  

Prosto delovno mesto - koordinator prostovoljcev

Na podlagi določil Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/17 - odl. US) Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS), Ul. Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana,

 

objavlja razpis za zasedbo prostega delovnega mesta za določen čas 15 mesecev, in sicer:

 

KOORDINATOR PROGRAMA PROSTOVOLJNEGA DELA 'ČLOVEK ZA DRUGE'

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • zaključena vsaj VII. stopnja izobrazbe (univerzitetni program ali druga bolonjska stopnja) ali najmanj 5 let delovnih izkušenj v nevladnem sektorju ali na področju dela, ki ga bo opravljal v okviru projekta;
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • znanje slovenskega jezika,
  • ne smejo biti pravnomočno obsojeni ali obtoženi,
  • imajo čut za delo z ljudmi, so samoiniciativni, komunikativni in odgovorni in pošteni,
  • se strinjajo s poslanstvom in vizijo Društva katoliških pedagogov Slovenije,
  • vozniški izpit B kategorije.

 

Naloge delovnega mesta koordinator programa prostovoljnega dela 'Človek za druge':

-           Pridobivanje mladih in drugih za prostovoljsko delo, prepoznavanje in oblikovanje vlog.

-           Usposabljanje, uvajanje, mentorstvo in koordinacija prostovoljcev.

-           Vodenje in koordinacija mentorjev prostovoljskega dela.

-           Širjenje programa Človek za druge.

-           Promocija programa Človek za druge in programov DKPS.

-           Vzpostavljanje pogojev za trajnost programa.

-           Vodenje evidenc o opravljenem prostovoljskem delu v skladu z Zakonom o prostovoljstvu.

-           Opravljanje drugih nalog po dogovoru z vodstvom.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. Kratek življenjepis.
 2. Kopijo dokazil o zahtevani izobrazbi, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, pri kateri je bila izobrazba pridobljena.
 3. Opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, opis dela ter stopnjo zahtevnosti delovnega mesta),
 4. Izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen in da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica,

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi opis sposobnosti, pridobljenih na neformalen način, izkušnje morebitnega prostovoljskega dela ter kratko življenjsko usmeritev.

 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav in ostalih dokazil ter na podlagi razgovora, v kolikor bo to potrebno.

Kandidati, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev se ne bodo uvrstili v izbirni postopek.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, s polnim delovnim časom, in sicer od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2019. V obdobju prvih treh koledarskih mesecev bo opravljal poskusno delo.

 

Rok za oddajo prijav je do vključno 21. 09. 2018. Kandidat pošlje prijavnico s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »Ne odpiraj – prijava na razpis« na naslov: Društvo katoliških pedagogov Slovenije, Ul. Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov revija.vzgoja(at)rkc.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. V zadevi sporočila naj bo zapisan naslov: »Prijava na razpis«.

 

Razgovori z vabljenimi kandidati bodo potekali predvidoma v torek, 25. 9. 2018, o uri in kraju bodo kandidati naknadno obveščeni.

 

Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom ali delovnim mestom pišite na e-pošto: revija.vzgoja(at)rkc.si.

 

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Društvo katoliških pedagogov Slovenije

O nastanku društva

19. februarja 1989 se je v Dravljah v Ljubljani zbrala skupina vernih pedagogov. Želeli smo, da bi se verni učitelji in vzgojitelji različnih stopenj in strokovnih usmeritev redno srečevali in se medsebojno bogatili kot ljudje, kristjani in strokovnjaki. Nastopil je čas novega upanja, da smemo, moremo in moramo sooblikovati slovenski pedagoški prostor in misel, ki raste iz krščanskih korenin. Leta 1994 smo se registrirali kot društvo. Številčno naraščanje članov je pokazalo, da mnoge učitelje naše delovanje osebno nagovarja. Dejavnosti društva smo iz leta v leto širili. Leta 1992 smo postali člani Evropskega združenja krščanskih učiteljev (SIESC). Dvakrat smo organizirali letni kongres SIESC, leta 2000 z naslovom: Naš čas, mladi, njihovi starši in učitelji, leta 2004 pa Izstopajoči učenci: izziv za učitelja.

Kako smo organizirani, smo zapisali v Pravilih Društva katoliških pedagogov Slovenije.

Prizadevamo si

 • deliti si vrednote in slediti pedagoškemu klicu
 • pomagati pri osebnostni rasti
 • povezovati ljudi, njihovo znanje, izkušnje in moči
 • strokovno izpopolnjevati

Društvo katoliških pedagogov Slovenije povezuje in med svoje člane vabi vse, ki se kakorkoli in na kateri koli stopnji ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem, ali pa jih vzgojno in izobraževalno delo še posebej zanima in jim to ni poklic.

Pomembnejša kot izobraževanje nam je vzgoja. Trudimo se za vzgojo, ki oblikuje osebnostno zrele, samostojne, svobodne in ustvarjalne ljudi, ki razvijajo svoje telesne, duševne in duhovne zmožnosti ter so usposobljeni za odgovorno življenje in sodelovanje z drugimi v družini, na delovnem mestu, pri političnem udejstvovanju, v občestvenem in družbenem življenju.

Za doseganje tega cilja delujemo na področju strokovnosti, osebnostni ter duhovni rasti, povezanosti in poklicanosti.

Strokovnost. Učitelj je kot strokovni delavec ustvarjalen, zato je odprt za spremembe ter išče nova znanja in nove rešitve. Hkrati kritično razmišlja o novostih svojega strokovnega področja in pedagoškega dela.

Osebnostna ter duhovna rast. Učitelj sooblikuje osebnosti novih generacij s tem, da omogoča pogoje, da mladi razvijajo svoje talente in oblikuje pozitivno držo do dela, ustvarjanja in življenja. Zato je učiteljevo delo zelo odgovorno, in prinaša mnogo zadovoljstva. Mladi namreč rasejo ali padajo ob osebnostih, ki jih učijo in vzgajajo. Učiteljevo delo je v tej nalogi tem uspešnejše, čim bolj so njegove besede skladne z dejanji. Zato mora učitelj še posebej skrbeti za svojo osebnost. Več ko učitelj stori za svojo osebnostno rast, več lahko da drugim.

Povezanost. Učitelj svojega poslanstva ne more izpolniti sam. Zaradi večje kakovosti in uspešnosti pri delu se povezuje s sodelavci. Skupinsko delo in medsebojno sodelovanje sta za njegovo strokovno in osebnostno rast zelo pomembna.

Poklicanost. Učiteljski poklic je lep, odgovoren in težak hkrati. Učitelj je po naravi dela človek za druge, zato je čut za sočloveka zanj ključnega pomena. Sposobnost razumeti drugega, se vanj vživeti, ga spremljati, se mu približati in ga pustiti tudi samega, predpostavlja učiteljevo svobodo, očiščeno neurejenih nagnjenj. Te sposobnosti lažje uresničuje tisti, ki čuti poklicanost k učiteljskemu poklicu in da mu je ta dan kot božji dar.

Naše dejavnosti

Organiziramo različna predavanja, vodimo pedagoške delavnice,  organiziramo kulturne prireditve, strokovne ekskurzije, pohode in priložnosti za duhovno poglabljanje (duhovne obnove, duhovne vaje, osebno spremljanje). Od leta 1997 izvajamo več programov stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev. Veseli smo programa prostovoljnega dela Človek za druge. Leta 1999 smo začeli v sodelovanju z jezuiti izdajati revijo Vzgoja, ki izhaja 4 x letno. Vsako leto četrto soboto v septembru praznujemo Slomškov dan. To je tradicionalno srečanje učiteljev, vzgojiteljev in katehetov, kjer  podelimo Slomškova priznanja in naziv častni član društva. Člani društva delujemo v 10 območnih skupnostih: Celje, Kranj, Ljubljana, Ljutomer, Maribor, Mozirje, Murska Sobota, Novo mesto, Tolmin in Zahodna Dolenjska.  Naše dejavnosti so namenjene vsem, ki vzgajajo in izobražujejo. V luči krščanskega etosa razumemo pedagoški poklic kot poslanstvo in življenjsko odločitev, da si prizadevamo za solidno znanje ter osebnostno, moralno in duhovno oblikovanje mladega človeka. Na poti k temu cilju nam je v pomoč Etični kodeks članov DKPS in neprestano prizadevanje za strokovno in osebnostno rast z namenom, da ne izpolnimo le svojih ambicij, temveč čim popolneje služimo drugim in v različnih poklicnih in življenjskih trenutkih z Božjo pomočjo postajamo ljudje za druge.

Ob 20. obletnici delovanja društva smo pripravili tudi zbornik z naslovom Beseda je naših misli obraz. V njem smo na 84 straneh v besedi in sliki predstavili delovanje društva.

O dejavnostih, s katerimi uresničujemo 4 stebre, boste našli več, če kliknete Osnovno stran DKPS.


Poslanstvo DKPS

Smo  verni učitelji in vzgojitelji različnih stopenj in strokovnih usmeritev, ki se medsebojno bogatimo kot ljudje, kristjani in strokovnjaki. Prizadevamo si med seboj deliti  vrednote in slediti pedagoškemu klicu, pomagati pri osebnostni rasti, povezovati ljudi, njihovo znanje, izkušnje in moči in se strokovno izpopolnjevati.

Pri svojem pedagoškem delu se trudimo za vzgojo, ki oblikuje osebnostno zrele, samostojne, svobodne in ustvarjalne ljudi, ki razvijajo svoje telesne, duševne in duhovne zmožnosti ter so usposobljeni za odgovorno življenje in sodelovanje z drugimi v družini, na delovnem mestu, pri političnem udejstvovanju, v občestvenem in družbenem življenju.

 

Vizija 2013-17

Društvo katoliških pedagogov Slovenije kakovostno soustvarja družbo in se zavzema za celostni razvoj osebnosti.

Naši člani so nosilci evangeljskih vrednot, strokovnosti in ustvarjalnosti. Med nami se prepletajo izkušnje z znanjem in izzivi družbe.


MOTO: "Utemeljeni v Ljubezni skupaj iščemo smisel v našem svetu."

 

 

© 2011 Društvo katoliških pedagogov Slovenije | dkps.splet(at)gmail.com | Oblikovanje in izvedba: Studio Kham