Če ukaz vaše vesti pride v spor z ukazom predstojnika, morate ubogati svojo vest.

Tomaž Akvinski

Izvajalci izobraževanj in delavnic DKPS

Albert Bačar

Albert Bačar, mag. psihologije, psihoterapevt, teolog, ima nekajletne izkušnje s terapevtskim delom in vodenjem seminarjev za odrasle. Več let je tudi že aktiven na področju dela z mladimi in študenti. Pri vodenju seminarja Osebni dnevnik sodeluje že preko deset let.

Darja Barborič Vesel

Darja Barborič Vesel, mag. socialne pedagogike. Izkušnje s skupinami si je dolga leta nabirala kot mentorica različnih skupin. Sodelovala je v številnih projektih, namenjenih najstnikom, ki jih je socialno okolje označilo kot problematične. Ukvarja se z usposabljanji za boljše odnose v skupinah in razreševanje konfliktih situacij. Pogosto svetuje staršem ob vzgojnih zagatah ter predava skupinam staršev, vzgojiteljic in učiteljev. Zadnja leta sodeluje pri izvajanju študijskega programa Pedagoške fakultete. Posebej jo zanimajo teme avtentičnosti, asertivnosti in avtoritete, kompleksnosti človeka in preprostosti rešitev. Zaposlena je na osnovni šoli kot učiteljica dodatne strokovne pomoči in svetovalna delavka. Občasno napiše članek, zadnje čase tudi zgodbe. V letu 2022 je izdala priročnik za učitelje Vija vaja ven - izzivi in realnosti motečega vedenja v šoli.

Hedvika Dermol Hvala

Hedvika Dermol Hvala, mag. znan., prof. slov. in dipl. lit. komparativistka, ima dvajsetletne izkušnje z izvajanjem  seminarjev, delavnic in predavanj s področja retorike, javnega nastopanja in izobraževanja izvajalcev usposabljanj. Zaposlena je bila na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, od l. 2009 pa samostojno izobražuje in pri tem s svojimi programi sodeluje tudi z Ministrstvom za javno upravo in Državnim zborom RS.  Znanje poglablja prek raziskav o slovenski retorični preteklosti in usposobljenosti slovenskih govorcev, svoje izkušnje in spoznanja pa prenaša udeležencem  izobraževanj na zanimiv, strokoven in prepričljiv način ter jih usposablja za samostojno, sproščeno, argumentirano in učinkovito javno nastopanje.

Natalija Hormuth

Natalija Hormuth, profesorica za latinščino in francoščino, svetovalka za celostno življenje in zdravje, svetovalka za zavestno vodenje samega sebe in drugega, sopran.

Kot profesorica na gimnaziji v Nemčiji je med drugim vodila oddelek francoščine, spremljala učence kot razredničarka in stala maturantom kot mentorica ob strani. Bila je soodgovorna v okviru praktičnega izobraževanja za bodoče profesorje na gimnaziji ter je sodelovala pri razvoju šolskega koncepta. Ker jo je tematika zavestnega in celostnega vodenja zanimala, se je izobraževala v TCI (theme centered interaction) in je vodila med drugim tudi v okviru mentoring-programa univerze v Freiburgu/Nemčija delavnice za bodoče profesorje na gimnaziji. Njena radovednost in čut za harmoničen in celosten pogled sta jo vodila v zadnjih 25ih letih do marsikaterega izobraževanja v holističnem pogledu na področju razvoja in zdravja človeka ter družbe. Vzporedno s poklicno potjo profesorice se je izobraževala v zasebnem študiju solopetja v Nemčiji in Parizu. Koncertira doma in v tujini v operi, oratoriju, liriki in opereti.

Sedaj živi v Sloveniji in povezuje vso svoje znanje in profesionalne izkušnje. Spremlja stranke s celostnim coachingom pri zavestni uporabi svojega glasu in pri razvoju svoje osebnosti in lastnih potencialov ter se ukvarja z naravnim učenjem. Spodbuja posameznike in skupine s pomočjo delavnic, seminarjev in predavanj, da bi se čim bolj zavedeli, kako živeti zdravo in v povezavi s seboj, z drugim in s kozmosom. Predavanja so jo vodili razen po Nemčiji tudi v Slovenijo, kot n. p. na mednarodno konferenco DKPS, v sodelovanje z glasbeno šolo in z JSKD Rogaška Slatina ter na glasbeno Akademijo v Sarajevo. Skupaj z možem je kreirala VIAMUS (iz latinščine: »smo na poti, potujemo« ter kratica za via musica »glasbena pot«), kjer združujeta na holističen način glasbo, stik z naravo, predvsem v stiku s konjem in na jadrnici, v korist človeka in kozmosa.

Tatjana Jakovljević

Tatjana Jakovljević, univ. dipl. prof. defektologije, razvojna terapevtka s specialnimi znanji, kot specialna pedagoginja deluje na področju zgodnje obravnave otrok s specifikami v razvoju, pri čemer vključuje načine vstopanja v otrokov razvoj z vidika nevroloških baz v soodvisnosti s primarnim socialnim okoljem. Sistemsko deluje na področju vzgoje in izobraževanja ter z namenom implementiranja najnovejših znanj nevroznanosti, ki odkrivajo osnove razvoja otrokovih možganov.

Klemen Jevnikar

Klemen Jevnikar je profesor matematike in tehnike. Računalniško znanje si je najprej pridobival s triletnim študentskim delom, kjer je v podjetju v sektorju informatika opravljal delo ''pomoč uporabnikom''. V letu 2004 je pridobil certifikat ECDL – Evropsko računalniško spričevalo z namenom priprave programa in poučevanja na tečajih računalništva za Jezuitsko službo za begunce. V letu 2008 je začel kot izvajalec tečajev računalništva pri Društvu katoliških pedagogov Slovenije.

Barbara Kavčnik

Barbara Kavčnik, univ. dipl. pedagoginja, z več kot desetletnimi izkušnjami poglabljanja in izvajanja delavnic ter seminarjev iz pedagogike igre. Igro je spoznavala in preizkušala kot motivacijsko, učno in vzgojno orodje. Je tudi avtorica in soavtorica knjižic: Igre za prvo pomoč, Igre za spoznavanje, Vodne igre in Igre za zabavne večere. Zadnji dve leti je svoje interesno področje razširila še na video-igre, ki tako invazivno zasedajo prosti čas in mnogim postajajo hobi številka ena. Zanima jo, kaj ta razširjenost video-iger pomeni za družbo, za učenje ter kaj lahko kot starši ali učitelji naredijo ob tem.

Boris Kham

Boris Kham, prof. fizike, je upokojen od leta 2014, pred tem pa je delal 40 let v izobraževanju. Zaposlen je bil na Gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani. Za svoje pedagoško delo je prejel 9 različnih priznanj. Je tudi astronom amater. Napisal je 86 strokovnih člankov iz metodike in didaktike fizike in astronomije, je soavtor dveh knjig in avtor dveh samostojnih razstav. Na radiu Ognjišče že od leta 2001 vsak mesec vodi oddajo Zanimivosti nočnega neba. Izvedel je že vrsto strokovnih predavanj. Je tudi član upravnega odbora DKPS.

Damjan Kobal

Damjan Kobal, prof. matematike, že več kot 30 let dela v izobraževanju kot učitelj matematike. Poučeval je tudi v ZDA, kjer je leta 1995 doktoriral iz teoretične matematike. Poučuje na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, kjer že dobro desetletje vodi seminar za učitelje matematike (http://uc.fmf.uni-lj.si/mi/). Aktivno sodeluje na strokovnih in popularizacijskih srečanjih za učitelje, dijake in učence doma in v tujini.

Marjeta Krejči Hrastar

Marjeta Krejči Hrastar, višja fizioterapevtka, je inštruktorica za integracijo refleksov po metodi MNRI in inštruktorica za BrainGym. Intenzivno se izobražuje in pridobiva klinično prakso tako v ZDA kot v Evropi, in sicer na ravni neinvazivnih tehnik vstopanja v integracijo primarnih možganskih povezav na podlagi gibanja, katerih rezultat je razvoj višjih in nižjih možganskih funkcij. Vodi rehabilitacijski center, ki se osredotoča na optimiziranje možganskega delovanja. Iskana je v Sloveniji in tujini.

Jože Mlakar

Jože Mlakar, univ. dipl. biolog, je eno šolsko leto 1969/70 je poučeval na Gimnaziji Kočevje, potem pa je bil od 1971 do 1989 učitelj splošnih in strokovnih predmetov na Gozdarskem šolskem centru v Postojni. Ob osamosvojitvi je postal za krajši čas predsednik Izvršnega sveta občine Postojna (1989 do 1991), nato pa časnikar in urednik dnevnika Slovenec do 1993. Kot ravnatelj je Škofijsko klasično gimnazije (ŠKG) vodil od 1993 do 2010. V času službovanja na ŠKG je bil med drugim član Strokovnega sveta za splošno izobraževanje Republike Slovenije (1996 do 1999) in član Odbora Republike Slovenije za podelitev nagrad na področju šolstva 1999 do 2003. Na ožjem pedagoškem področju je bil 8 let predsednik Slovenskega šolskega foruma (1996 do 2004),od leta 2004 naprej pa njegov tajnik. Ves čas je bil aktiven tudi na mednarodnem šolskem prizorišču in je bil od leta 2001 do 2003 predsednik Evropske lige za kakovostno šolo (European League for School Quality), od 2004 do 2006 pa podpredsednik Evropskega šolskega foruma (European Forum on Educational Administration - EFEA) in nato 2 leti predsednik tega združenja. Upokojen 31.avgusta 2010.

Dragica Motik

Dragica Motik, prof. zgodovine in geografije, bila je učiteljica dop. pouka slovenščine v Nemčiji in na Hrvaškem, svetovalka na ZRSŠ za dop. pouk slovenščine v tujini. Tu je vodila projekt Izobraževanje multiplikatorjev medkulturnosti in bila konzulentka v Inovacijskih projektih na temo medkulturni dialog. Napisala prvi priročnik za medkulturni dialogu v vrtcu in šoli (Motik, D. in Veljić, I. (2006). Spoznavam sebe, tebe, nas: Priročnik za učitelje in starše. Ljubljana: ZRSŠ.). Bila je nosilka projekta medkulturni dialog z naslovom »Vključevanje otrok, učencev migrantov v naš šolski sistem« inčlanica komisije na MIZŠ za pripravo Strategije za vključevanje otrok, učencev migrantov v naš šolski sistem, izvajala seminarje za učitelje na tem področju ter za vključevanje romskih otrok v vrtec, šolo itd.

Primer:http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/Strukturni_skladi/Gradiva/Gradivo_Strukturni_skladi_Usposabljanje_Romi_ZIK_Crnomelj_1faza_Medkulturni_dialog.pdf. Bila je pobudnica in sodelavka v mednarodnih projektih:  WithintheEuropeanContextoftheYear 2000, WhatKindofTrainingshouldtheSchoolProvideoftheYear 2000, WhatKindofTrainingshouldtheSchoolProvide? ,  »Zusammenarbeit, Eltern, Schule (2005) http://www.zusammenarbeit-eltern-schule.de/ in   EuropeanteachereducationCoreCurriculumfor a mainstreamedSecondLanguageEducation (EUCIM-TE).

Sodelovala je na mednarodnih konferencah in simpozijih doma in v tujini, npr.: Fremd in derSchule – tujec v šoli?, InterkulturralMENTE- šola brez meja«, Interkulturelle Dialog – Dunaj, sodelovala z Ministrstvom za šolstvo, mladino in šport iz Brandenburga in s PädagogischeHochschuleZentralschweiz Luzern je vodila projekt - "Verschiedenundgleichberechtigt" in vodila večtedenska izobraževalna bivanja slovenskih učiteljev v tujini in tujih v Sloveniji. Je avtorica številnih člankov o medkulturnem dialogu in delu s starši, več kot 20 let je izvajala seminarje in tematske konference po slovenskih šolah na področju medkulturnosti in dela s starši.

Julija Pelc

Julija Pelc, univ. dipl. psih., specialistka za psihološko svetovanje in družinska terapevtka, certificirana EuroPsy psihologinja. Do nedavnega je bila zaposlena kot vodja psihološke službe v Mladinskem klimatskem zdravilišču na Rakitni in terapevstko delovala v programu za otroke in mladostnike s čustvenimi težavami in motnjami hranjenja. Od avgusta 2014 kot izvajalka psihosocialnih delavnic za voznike začetnike skrbi za odgovorno vedenje mladih v prometu. Izvaja tudi psihoterapije in svetovanja. Ima večletne izkušnje z vodenjem supervizijskih skupin za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju in zunaj nje. Dejavno je sodelovala pri izvedbi seminarjev za učitelje in zdravstvene delavce: Mladi in alkohol, Spolno vedenje mladih, Prazne roke, čista pljuča, Preprečevanje stresa, Ravnanje strokovnih delavcev ob pojavih nasilja. Je soavtorica knjige Metode in tehnike v superviziji, priročnika za učitelje Mladi in alkohol in priročnika Prazne roke, čista pljuča. Objavlja strokovne članke ter znanstvene monografije Brez spopada: kultur, spolov, generacij. Zaključila je izobraževanje iz psihosocialne izkustvene družinske terapije in je specializantka geštalt psihoterapije. Je tudi inštruktorica za program Roberta Reasonerja, Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov ter inštruktorica za program K. Weare, G. Gray: Izboljšanje čustvenega in duševnega zdravja v Evropski mreži zdravih šol. Sodeluje tudi v šolah za starše in objavlja članke na temo vzgoje. Več let je vodila Sekcijo šolskih psihologov pri Društvu psihologov Slovenije.

Silvo Šinkovec

Silvo Šinkovec, DJ, dr. edukacijskih ved, mag. psihologije, defektolog in teolog, ima izkušnje s svetovalnim in terapevtskim delom, vodi različne seminarje, duhovne vaje in šole za starše. Je supervizor, predavatelj ter avtor številnih strokovnih člankov, urednik revije Vzgoja. Njegovi najbolj znani seminarji so: Osebni dnevnik, Spodbujanje razvoja samozavesti in samospoštovanja, Inteligentna čustva, Usposabljanje voditeljev šole za starše, Kako pripraviti vzgojni načrt šole, Uvajanje v meditacijo. Ima svojo spletno stran: http://silvo-sinkovec.rkc.si.

Irma Veljić

Irma Veljić, univ. prof.ped –andragogike, specialna pedagoginja, učiteljica razrednega pouka; ustanoviteljica programa šole za starše, koordinatorica in izvajalka predavanj in delavnic,  od leta 1989. do 2016; habilitirana predavateljica, avtorica večjega števila člankov vezanih na andragoško stroko; izvajalka seminarjev za učitelje pripravnike in mentorje; soavtorica knjig Švica v očeh slovenskega učitelja, Slovenščina in slovenska kultura v zdomstvu, Spoznavam sebe, tebe, nas.